Företagshälsovårdens verksamhet och kvalitet i Finland – utredningen 2019

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för och följer upp utvecklingen och verksamheten inom företagshälsovården och har enligt 20 § i lagen om företagshälsovård rätt att få uppgifter från hälso- och sjukvårdsenheterna för att fullfölja detta uppdrag. Arbetshälsoinstitutet har sedan 1992 ungefär vart tredje år genomfört utredningen genom Företagshälsovården i Finland -enkäten. Den senaste enkäten gällde år 2015 och utfördes elektroniskt via Arbetshälsoinstitutets Kvalitetsportal.

Enkäten som berör verksamheten under år 2018 genomförs 7.2.-22.3.2019. Datainsamlingen sker via Kvalitetsportalen och genom att logga in via dessa sidor.

Enkäten inkluderar bland annat frågor om antalet företagshälsovårdsavtal, klientantal, företagshälsovårdspersonal som ingår i tjänsteproduktionen, deras utbildning och arbetstid per vecka. Företagshälsovårdsverksamhetens kvalitet utreds med frågor om revision av kvalitetssystemet, är en revision utförd av en utomstående instans i kraft, är tjänsteprocesserna beskrivna och vad är organisationskundernas (kund) och personkundernas(klient) kundnöjdhet angående företagshälsovårdsenhetens verksamhet.

Kvaliteten på tjänsteprocesserna utreds nu för första gången på basis av dokumentation. Det här betyder att företagshälsovårdsenheterna ombeds att slumpmässigt välja 20 exemplar av respektive företagshälsovårdens verksamhetsplaner, arbetsplatsutredningsrapporter och promemorior från nätverksmöten och utgående från dem besvara frågorna som gäller verksamhetens kvalitet. Den dokumentbaserade utvärderingen av tjänsteprocesserna hänför sig till tjänsteproducenternas behov av att få information om enheternas verksamhet och kvaliteten på de tjänster som kunderna erbjuds. Den interna utvärderingen tjänar vidareutvecklingen av tjänsterna och ger riksomfattande jämförbar information.

Det är bra att reservera ett par dagar för att samla in data som behövs för att besvara enkäten och de dokument som behövs för att utvärdera tjänsteprocesserna. Det är skäl att organisera arbetet över en längre tid och involvera fler personer. För utvärderingen av företagshälsovårdsenhetens tjänsteprocesser är det viktigt att dokumentationen väljs slumpmässigt och representativt för enheten, så att den som gjort upp planen eller rapporten inte själv kan påverka vilka dokument som väljs.

Insamlingen av data kan inledas genast med hjälp av följande frågeformulär, vilket underlättar dokumentationen i e-blanketten när inloggningen till utredningen öppnar.

Utgående från informationen publicerar Arbetshälsoinstitutet Företagshälsovårdens verksamhet och kvalitet i Finland -utredningen under våren 2019 i Kvalitetsportalen.