Verksamheten i Kvalitetsportalen har avslutats och nätsidorna uppdateras inte längre

Tillgång till information om Kvalitetsnätverket inom företagshälsovården hittar du på Arbetshälsoinstitutets nätsidor https://www.ttl.fi/sv/tjanster/foretagshalsovardens-kvalitet/foretagshalsovardens-kvalitetsnatverk eller genom att kontakta Kvalitetsnätverkets produktchef:

Kaisa Harjunpää

produktchef
kaisa.harjunpaa@ttl.fi
+358 30 474 2145

Här hittar du information på svenska om företagshälsovårdens Kvalitetsportal. Arbetshälsoinstitutet har utvecklat företagshälsovårdens kvalitetsportal för att stödja kvalitetsutvecklingen av företagshälsovården i Finland. Vi gör detta genom ”Företagshälsovården i Finland” – utredningen, Företagshälsovård.fi- webbtjänsten och ett avgiftsbelagt riksomfattande nätverk som inkluderar ett PRO-abonnemang.

Företagshälsovården i Finland - utredningen

”Företagshälsovården i Finland” är en utredning av företagshälsovårdens struktur, insatser och klienter i Finland. Utredningen utförs av Arbetshälsoinstitutet på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet. Det är en lagstadgad riksomfattande uppföljning av företagshälsovårdsservicen i Finland som alla företagshälsovårdsenheter i Finland ska delta i. Senast gjordes utredningen hösten 2015 du kan bekanta dig med resultaten här (på finska).

Företagshälsovård.fi webbtjänsten

I Företagshälsovård.fi -tjänsten kan du söka producenter geografiskt och till exempel sålla typ av producent med hjälp av kriterierna i anslutning till karttjänsten. Vi uppmuntrar företagshälsovårdsenheterna att försäkra sig om att uppgifterna är korrekta och ajour i tjänsten. Uppgifterna kan uppdateras och korrigeras i kvalitetsportalen genom att logga in med ditt personliga användarnamn.


Företagshälsovård.fi har utvecklats i samarbete med Arbetarskyddsfonden.

Ett riksomfattande nätverk och PRO -Abonnemanget

I kvalitetsportalen kommer Arbetshälsoinstitutet även i framtiden erbjuda ett avgiftsbelagt nätverk som inkluderar ett PRO –abonnemang. Med hjälp av PRO -abonnemanget kan företagshälsovårdsenheten anonymt jämföra sig med andra enheter i syfte att inspirera till vidareutveckling av sina tjänster och processer. PRO -abonnemanget erbjuder information om kvalitetsutveckling och kvalitetsmått som har utvecklats i samarbete med företagshälsovården och Arbetshälsoinstitutets experter. I vårt riksomfattande nätverk ger vi möjligheten för utbyte av erfarenheter och god praxis företagshälsovårdsenheterna emellan. Vi kommer att ordna två kvalitetsdagar per år samt webinarier om aktuella ämnen (på finska).

Kvalitetsportalen utvecklas i samarbete med företagshälsovårdsenheterna i Finland. Ifall ni är intresserade av att vara med i utvecklingsarbetet eller önskar mera information på svenska, vänligen kontakta:

Merike Aminoff
Projektchef
+358 43 824 7808

Företagshälsovård.fi webbtjänsten utvecklas i samarbete med Arbetarskyddsfonden i Finland.Kvalitetspriset 2018 gick till Företagshälsan Helsingfors

Arbetshälsoinstitutet delar årligen ut ett Kvalitetspris för framgångsrikt arbete med att förbättra företagshälsovårdens kvalitet. I år gick priset till Företagshälsan Helsingfors.

Med Kvalitetspriset vill Arbetshälsoinstitutet uppmuntra företagshälsovårdsenheterna att utveckla sin verksamhet.

– Samtidigt synliggör vi högkvalitativt arbete, understryker ordföranden för Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk Timo Leino vid Arbetshälsoinstitutet.

Kvalitetspriset, som nu delades ut för andra gången, gavs till Företagshälsan Helsingfors. Priset överlämnades vid Arbetshälsodagarna i Tammerfors 11.9.2018.

Tiina Pohjonen

– Vi har visat att man kan skapa arbetshälsonytta med hjälp av ett heltäckande kvalitetssystem. Kvalitet och verkningsfullhet går hand i hand, och utan kvalitet uppnås inte verkningsfullhet. I sista hand är det ändå alltid kunden som bedömer hur bra vi har lyckats. Vi är tacksamma för den erkänsla vi har fått – det uppmuntrar oss till fortsatt förnyelse inom ramen för vårt fungerande system, säger Tiina Pohjonen, verkställande direktör för Företagshälsan Helsingfors.

Mottagaren av kvalitetspriset utses bland medlemmarna i Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk och är öppen för alla företagshälsovårdsenheter. Priset utdelas på basis av ansökningar inlämnade under ansökningstiden. Verksamhetens kvalitet bedöms på basis av de olika delområdena för kvalitetsnätverkets nivåklassificering: personalens kompetens, serviceprocessernas funktion, företagshälsovårdssamarbetets genomförande, kvalitetssystemets funktion, kundnöjdhet och kostnader.

Årets vinnare utsågs av kvalitetsnätverkets utvecklingsteam.

Mer information:

Timo Leino, ordförande för Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 825 1894

Helena Jatkonen, tf produktchef, Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk, Arbetshälsoinstitutet, tfn 050 517 0119

Tiina Pohjonen, verkställande direktör, Företagshälsan Helsingfors, tfn 050 571 2668

Företagshälsovårdens kvalitet kan förbättras

Även om förutsättningarna för högkvalitativ företagshälsovård är nöjaktiga eller ännu bättre i de flesta av företagshälsovårdsenheterna, finns det fortfarande stora skillnader i kvaliteten. Bland de enheter som deltog i Arbetshälsoinstitutets kvalitetsenkät våren 2018 var det bara en enda som uppnådde utmärkt kvalitet. Det finns alltjämt stora skillnader mellan tjänsteproducenterna inom företagshälsovården, t.ex. vad gäller tidsanvändningen på företagshälsovårdssamarbete och arbetsplatsutredningar.

– Trots att det nya kvalitetssystemet som bygger på god företagshälsovårdspraxis infördes redan 2014, finns det fortfarande behov av att förbättra företagshälsovårdens verksamhet och samarbetet med arbetsplatserna. Det är också viktigt att arbeta för att minska skillnaderna i kvalitet mellan olika företagshälsovårdsenheter. Bland annat behövs det fler specialistläkare i företagshälsovård och fler sakkunniga inom det sociala området med behörighet i företagshälsovård, säger överläkare Timo Leino vid Arbetshälsoinstitutet.

– Också företagshälsovårdens informationssystem behöver utvecklas. Planeringen, uppföljningen och utvärderingen av företagens företagshälsovårdsverksamhet bör förbättras och tidsanvändningen bör följas. Företagen är intresserade av att utveckla kvaliteten, och företagshälsovårdsenheterna är villiga att satsa på bättre kvalitet, vilket givetvis är en utmärkt sak, understryker Leino.

Arbetshälsoinstitutets kvalitetsenkät våren 2018 gällde kvaliteten på företagshälsovården år 2017. Enkäten skickades till de 233 företagshälsovårdsenheter som är medlemmar av Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk. Den besvarades av 158 enheter, vilket ger en svarsprocent på 68 procent. Enheterna har möjlighet att jämföra sina egna resultat med avidentifierade resultat för samtliga enheter som svarade på enkäten. Koncerner som erbjuder företagshälsovårdstjänster kan jämföra resultaten för olika enheter inom koncernen.

Brister i personalens behörighet

Enligt enkäten står specialistläkare i företagshälsovård för bara en dryg tredjedel av den totala läkararbetstiden inom företagshälsovården, trots att lagen föreskriver om en högre andel. Av den totala läkararbetstiden utfördes 20,7 procent av läkare som genomgick specialisering i företagshälsovård, och 11,7 procent av läkare utan någon som helst utbildning i företagshälsovård.

När det gäller företagshälsovårdare, företagsfysioterapeuter och arbetshälsopsykologer utförs det mesta av arbetet av yrkespersoner och sakkunniga som har fullgjort eller håller på att fullgöra behörighetsutbildning i företagshälsovård. Många enheter har inga sakkunniga på det sociala området.

Vid 60 procent av enheterna utförs mer sjukvård än arbete av förebyggande natur. I fortsättningen bör man lägga ytterligare vikt vid det förebyggande arbetet.

Gruppbaserade interventioner fungerar bra, men används sällan

Företagshälsovårdsledda gruppinterventioner genomförs sällan, trots att de i många undersökningar har visat sig vara effektiva när det gäller att påverka arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga.

– En delorsak kan vara Folkpensionsanstaltens ersättningspraxis, som för närvarande inte stöder gruppinterventioner. Det finns skäl att införa en flexiblare ersättningspraxis, så att också gruppinterventioner ska kunna genomföras som ersättningsgill företagshälsovårdsverksamhet. Företagshälsovårdens förebyggande arbete bör utvecklas och dess betydelse stärkas, understryker Leino.

Personkunderna är nöjda – organisationskundernas nöjdhet borde mätas bättre

Mindre än hälften av de företagshälsovårdsenheter som besvarade enkäten hade mätt organisationskundernas nöjdhet, och ungefär hälften hade mätt personkundernas nöjdhet. Andelen kunder som är mycket nöjda med företagshälsovårdens verksamhet som helhet betraktat är mindre bland organisationskunder än bland personkunder. Av företagshälsovårdsenheterna uppgav 70 % att mer än hälften av de personkunder som hade besvarat enkäten var mycket nöjda med företagshälsovårdens verksamhet som helhet betraktat.

– Företagshälsovårdsenheterna bör utvidga den arbetsplatsinriktade verksamheten och samarbetet och gå aktivare in för att mäta kundnöjdheten bland sina organisationskunder, konstaterar specialexpert Susanna Syynimaa vid Arbetshälsoinstitutet.

För att uppmuntra företagshälsovårdsenheterna att höja kvaliteten på sin verksamhet delar Arbetshälsoinstitutet årligen ut ett kvalitetspris för god företagshälsovård. Vinnaren av 2018 års kvalitetspris kungörs på Arbetshälsodagarna den 11 september kl. 14.30.

Mer information:

Överläkare, ordföranden för Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk Timo Leino, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 825 1894, timo.leino@ttl.fi

Specialexpert Susanna Syynimaa, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2250, susanna.syynimaa@ttl.fi

Rapport över Kvalitetsenkäten och nivåklassificeringen för företagshälsovården 2017 (på finska)