Työterveyshuolto Suomessa -kysely

Työterveyshuolto Suomessa -kysely on kattava työkalusi työterveyshuollon laadun arviointiin ja seurantaan! Kyselyn toteuttamisesta vastaa Työterveyslaitos sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiannosta.

Työterveyshuolto Suomessa -kysely on kansallinen tutkimus, joka seuraa työterveyshuollon tilaa Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työterveyshuollon palvelujärjestelmän kehityksen ja toiminnan seurannasta. Ministeriöllä on työterveyshuoltolain 20 §:n mukaan oikeus saada tiedot tätä seurantaa varten terveydenhuollon toimintayksiköiltä. Viimeisin kysely koski vuotta 2015 ja toteutettiin 31.8 - 4.9.2015. Tiedonkeruu toteutettiin Työterveyslaitoksen Laatuportaalin avulla, johon pääsee kirjautumaan näiltä sivuilta. Samalla syntyy ajantasainen, Työterveyslaitoksen ylläpitämä rekisteri työterveyshuoltoyksiköistä Suomessa yhteystietoineen.

Kerättyjen tietojen pohjalta on julkaistu Työterveyshuolto Suomessa -katsaus lokakuussa 2016. Sen avulla saadaan kokonaiskuva työterveyshuollon toimintakentästä Suomessa ja voidaan seurata kentän muutoksia. Työterveysyksiköitä kannustetaan päivittämään yhteystietonsa myös TTHS- tiedonkeruuvaiheiden välillä, jotta ne pysyvät ajan tasalla myös seuraavaa katsausta varten. Rekisteriä voivat hyödyntää sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimijat mm. tiedottaessaan työterveysyksiköille tärkeistä asioista. Työterveysyksikköjen julkiset yhteystiedot julkaistaan työterveydeksi.fi sivuilla ja niitä voi kätevästi päivittää Laatuportaalissa.


Työterveyshuolto Suomessa -kyselyn kysymykset

Työterveyshuolto Suomessa -kyselyssä arvioidaan muun muassa työterveyshuollon toimintaympäristöä, palveluja tuottavaa henkilöstöä, työterveyshuollon toimintoja sekä toiminnan seurantaa ja arviointia. Kyselyssä pyydetään tietoja mm. työterveyshuollon sopimusten ja asiakkaiden määrästä, palvelut tuottavan työterveyshenkilöstön lukumäärästä, koulutuksesta ja viikkotyöajasta. Kyselyn tietojen pohjalta julkaistavaa Työterveyshuolto Suomessa -katsausta voi käyttää oman toiminnan arvioinnissa ja kehittämiskohteiden löytämisessä vertaamalla toimintaa muiden työterveysyksiköiden toimintaan. Tarkastele kyselyn kysymyksiä tarkemmin tästä.