Työterveyshuollon toiminta ja laatu Suomessa -kysely 2019

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ja seuraa työterveyshuoltojen kehitystä ja toimintaa ja sillä on työterveyshuoltolain 20 §:n mukaan oikeus saada tiedot tätä seurantaa varten terveydenhuollon toimintayksiköiltä. Työterveyslaitos on tehnyt selvityksen noin kolmen vuoden välein toteutettavilla Työterveyshuolto Suomessa -kyselyillä vuodesta 1992 lähtien. Viimeisin kysely koski vuotta 2015 ja se toteutettiin sähköisenä Työterveyslaitoksen Laatuportaalin kautta.

Vuoden 2018 toimintaa koskeva kysely toteutetaan 7.2.-22.3.2019. Tiedonkeruu tapahtuu Laatuportaalin kautta kirjautumalla näiltä sivuilta.

Kyselyssä pyydetään tietoja mm. työterveyshuollon sopimusten ja asiakkaiden määrästä, palvelut tuottavan työterveyshenkilöstön lukumäärästä, koulutuksesta ja viikkotyöajasta. Työterveyshuollon toiminnan laatua selvitetään kysymällä, onko laatujärjestelmä katselmoitu, onko ulkopuolinen auditointi voimassa, onko palveluprosessit kuvattu ja minkä arvion organisaatio- ja henkilöasiakkaat ovat antaneet työterveysyksikön toiminnasta.

Asiakaspalveluprosessien laatua selvitetään nyt ensimmäistä kertaa dokumenttipohjaisesti. Tämä tarkoittaa, että työterveyshuoltoyksiköitä pyydetään valitsemaan satunnaisesti vuoden 2018 ajalta työterveyshuollon toimintasuunnitelmia, työpaikkaselvitysraportteja, terveyssuunnitelmia ja työterveysneuvottelumuistioita kutakin 20 kappaletta ja vastaamaan niiden perusteella toiminnan laatua koskeviin kysymyksiin. Palveluprosessien arviointi dokumentteihin perustuen on noussut työterveyshuollon palveluntuottajien tarpeesta saada tietoa yksiköiden toiminnasta ja niiden asiakkailleen tarjoamien palveluiden laadusta. Sisäinen arviointi palvelee suoraan toiminnan kehittämistä ja valtakunnallisesti saadaan vertailutietoa.

Kyselyyn tarvittavien tietojen keräämiseen ja prosessien arviointiin on hyvä varata muutama päivä. Työ kannattaa järjestää niin, että se jakautuu pidemmälle ajalle ja useammalle henkilölle. Työterveysyksikön palveluprosessien arvioinnissa on tärkeää, että dokumentit valitaan satunnaisesti ja edustavasti niin, että suunnitelman tai raportin tehnyt henkilö ei itse pääse vaikuttamaan valintaan.

Tietojen keruun voi aloittaa heti oheisen kyselylomakkeen avulla, josta tiedot voi helposti siirtää e-lomakkeeseen kyselyn auettua.

Kyselyn tietojen pohjalta Työterveyslaitos julkaisee Laatuportaalissa valtakunnallisen Työterveyshuollon toiminta ja laatu -selvityksen keväällä 2019.